prestatieafspraken met woningcorporaties 2015-2016

 

Woningwet 2015 als kader, het woonbeleid als uitgangspunt

Woningen oude Haven

Gemeente Rotterdam werkt samen met woningcorporaties

De gemeente Rotterdam en de Rotterdamse woningcorporaties kennen een lange geschiedenis van samenwerking. Niet in de minste plaats omdat de Rotterdamse corporaties gezamenlijk bijna de helft van de Rotterdamse woningvoorraad in bezit hebben en daarmee de huisvesting verzorgen van een groot deel van de Rotterdammers.

Woonbeleid
Met de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet - de wet die het handelen van corporaties bepaalt - is de aard van de samenwerking wel wat veranderd. Op grond van de Woningwet moeten corporaties zich focussen op de volkshuisvestelijke kerntaak: het bouwen en beheren van woningbouw voor de doelgroep. Maatschappelijke investeringen en activiteiten en investeringen in leefbaarheid zijn daarnaast ook, maar onder voorwaarden mogelijk en alleen in bijzondere gevallen mag de corporatie nog een woningen bouwen in een hoger huursegment (voor meer informatie zie ook www.woningwet2015.nl).

Wanneer een gemeente actueel woonbeleid heeft, bijv. in de vorm van een woonvisie, is de corporatie op grond van de nieuwe Woningwet verplicht op 1 juli van het kalenderjaar een zogeheten bod uit te brengen op dat woonbeleid. In dat bod geeft de corporatie aan hoe zij naar vermogen bijdraagt aan de uitvoering van het woonbeleid. Dit bod dient uiterlijk voor 15 december van het kalenderjaar omgevormd te worden tot een set prestatieafspraken voor het volgende kalenderjaar. Dit is in principe een cyclus die zich elkaar jaar herhaalt.

Nieuw: grotere rol huurdersorganisaties
Bij de onderhandeling om te komen tot prestatieafspraken zit op basis van de nieuwe Woningwet, naast de gemeente en de corporatie, ook de huurdersorganisatie van de betreffende corporatie aan tafel. Het is aan de huurdersorganisaties of zij alleen deelnemen aan en adviseren in het gesprek of dat zij zich ook willen vastleggen op inspanningen en zelfs de prestatieafspraken mee ondertekenen.

De Rotterdamse prestatieafspraken: gezamenlijke kader voor het handelen van corporaties en gemeente in de stad
Juist door het maken van afspraken kan de gemeente er voor zorgen dat de corporaties voor de stad en de Rotterdammers de meest gewenste invulling aan de uitvoering van het gemeentelijk woonbeleid geven. Daarnaast wordt met de afspraken de mogelijkheid geboden om initiatieven en financieringsstromen van gemeente en corporaties te koppelen. Zo kan meer bereikt worden, dan wanneer partijen los van elkaar op eigen initiatief handelen. De afspraken zijn overigens geen doel, maar een middel om samen te werken aan de aantrekkelijkheid van Rotterdam als woonstad en ieders maatschappelijke activiteiten beter op elkaar af te stemmen.

De Rotterdamse prestatieafspraken in vogelvlucht
De meest recente prestatieafspraken zijn in 2015 ondertekend en lopen nog tot en met eind 2016. Het zijn afspraken tussen de gemeente en elk van de volgende corporaties: Woonstad Rotterdam, Woonbron, Havensteder, Vestia, SOR, Woningbouwvereniging Hoek van Holland en Ressort Wonen. Per corporatie is dus een aparte afsprakenset ondertekend. Het zijn daarmee maatwerkafspraken, afhankelijk van de kenmerken van het bezit (type, segment, locatie en kwaliteit c.q. toekomstbestendigheid) en de investeringsstrategie van een corporatie.

In de prestatieafspraken komen wel steeds dezelfde thema’s / opgaven terug, denk aan Langer Thuis wonen, betaalbaarheid en beschikbaarheid, huisvesting van bijzondere doelgroepen, woonoverlast, inbraakpreventie, verduurzaming van de woningvoorraad, de Kansrijke Wijken en het Nationaal Programma Rotterdam Zuid.

Bijgaand vindt u de afspraken sets met elk van de corporaties terug:

Actueel: prestatieafspraken 2017 en referendum
De gemeente en corporaties hebben besloten om in afwachting van het referendum rond de Woonvisie op 30 november a.s. toch in 2016 het proces te doorlopen om te komen tot prestatieafspraken voor het kalenderjaar 2017. Gezien de opgaven die de stad kent én het feit dat de Woningwet nieuwe regels stelt voor het maken van prestatieafspraken waarvan het goed is daar dit jaar mee te ‘oefenen’ (denk aan de hierboven genoemde meer formele rol van huurdersorganisaties), is het niet wenselijk om 2017 als afsprakenjaar over te slaan. Bovendien geldt dat de prestatieafspraken zich richten op één kalenderjaar. Rekening houdende met hetgeen realiseerbaar is in één kalenderjaar, worden geen onomkeerbare zaken vastgelegd die het nu al onmogelijk maken verschillende visies op het wonen in Rotterdam in 2030 realiteit te maken.
Mocht de Woonvisie als gevolg van het referendum wijzigen dan zal dat effect hebben op de inhoud van de prestatieafspraken voor het kalenderjaar 2018 e.v.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken