denk mee met de gemeenteraad

 

Kan ik invloed uitoefenen op wat er in de gemeenteraad besloten wordt? Of een idee voorleggen aan de gemeenteraad?

Er zijn verschillende manieren om de gemeenteraad te benaderen als u wilt meedenken.  Dus wilt u meer te weten te komen over het werk van de gemeenteraad? Een signaal afgeven, iets op de agenda zetten of  steun voor uw initiatief vragen? Hieronder vindt u een overzicht van de manieren waarop u  met de gemeenteraad in contact kan komen. 

 

Neem contact op met een raadslid of fractie

Wilt u een vraag stellen of uw idee of probleem onder de aandacht brengen van een individueel raadslid of burgerlid? U kunt zelf bellen of mailen naar een raadslid/burgerlid naar keuze. Klik voor contactinformatie op zijn/haar naam in de lijst op www.rotterdam.nl/raadsleden2014tot2018. U komt dan op een cv-pagina van dat raadslid/burgerlid.

U kunt ook belllen of mailen naar  een of meer raadsfracties. De contactgegevens vindt u op www.rotterdam.nl/fracties.

 

Schrijf de gemeenteraad een brief

Een andere manier om uw punt onder de aandacht te brengen is uw brief per post of mail te sturen naar de hele Rotterdamse gemeenteraad of naar een van de raadscommissies. Dagelijks komen er diverse vragen, klachten en ideeŽn binnen van mensen uit alle lagen van de bevolking. Bijvoorbeeld over zaken als veiligheid, het kappen van bomen en communicatieproblemen met organisaties. Vaak gaat het ook over zaken waar raadsleden niet  verantwoordelijk voor zijn of waarop ze geen invloed hebben. Maar ze kunnen u wel een luisterend oor bieden en proberen door te verwijzen naar de juiste instantie. Of ze kunnen vragen over het onderwerp stellen in een commissievergadering of actualiteitenraad. Soms kan een raadslid het drukmiddel zijn om de zaak in beweging te krijgen.

Stuur uw brief voor de gemeentraad of raadscommissie naar de griffie per e-mail info@griffie.rotterdam.nl of per post aan Griffie, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam. De griffie brengt uw brief  onder de aandacht van de raadsleden.

 

Kom inspreken, vertel uw verhaal aan een raadscommissie

Wilt u uw zorgen of ideeŽn over een onderwerp persoonlijk  delen met en toelichten aan de raadsleden? Dan kunt u inspreken tijdens een commissievergadering. Meer informatie over de onderwerpen waarmee de verschillende commissies zich bezighouden, vindt u op de commissiepagina's. In de rechterkolom op deze pagina kunt u doorklikken naar een commissiepagina naar keuze.

In het raadsinformatiesysteem vindt u informatie over de agenda's van de commissievergaderingen. Wanneer u wilt inspreken over onderwerpen die op de agenda van een commissievergadering staan, kunt u zich tot twee werkdagen voor de vergadering aanmelden bij de secretaris van de raadscommissie. De vragen komen dan aan bod tijdens de behandeling van het betreffende agendapunt.

Wilt u inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat? Neem dan ook contact op met de secretaris. Deze overlegt met u wanneer en op welke wijze uw bijdrage onder de aandacht van de commissie gebracht kan worden.  Aanmelden kan telefonisch via (010) 267 34 00 of via e-mail info@griffie.rotterdam.nl.

Tips voor insprekers
Geef duidelijk aan waarover u het woord voert en eventueel waarom u het ergens mee eens of oneens bent. Som bezwaren, oplossingen of alternatieven op. Als u ook namens anderen spreekt, vertel dan wie dit zijn. Desnoods kunt u dit ondersteunen met een handtekeningenlijst. Zet uw verhaal op papier, met vermelding van uw contactgegevens. Stuur deze informatie tijdig naar de commissiesecretaris, zodat die de commissie alvast kan informeren. 

Kom naar een hoorzitting

Een hoorzitting is een middel om raadsleden te voorzien van informatie en geeft belanghebbenden de mogelijkheid om in te spreken. De gemeenteraad houdt twee soorten hoorzittingen:

Formele hoorzitting 
Voordat de raadsleden een bestemmingsplan met het college in de commissie en de gemeenteraad bespreken, wordt er een hoorzitting gehouden. Dit is de formele mogelijkheid om zienswijzen en bezwaren te bespreken met commissieleden. In het kader van de wet Ruimtelijke Ordening hoort een sub-commissie van de raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte belanghebbenden die zienswijzen hebben uitgebracht bij bestemmingsplannen.

Informerende hoorzitting / inspreekmoment
Tijdens dit type hoorzitting nodigen een of meer raadscommissies verschillende partijen uit de stad uit (bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, culturele instellingen). Zij krijgen de mogelijkheid om eventuele bezwaren toe te lichten voor de bespreking van een belangrijke onderwerp in commissie en raad. Bijvoorbeeld de hoorzitting van de raadscommissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport bij het Cultuurplan. Tijdens de begrotingsbehandeling in het najaar wordt meestal een apart inspreekmoment georganiseerd, waarvoor belanghebbenden zich zelf kunnen aanmelden. Meer informatie hierover vindt u elk najaar op  www.rotterdam.nl/gemeenteraad.

 

Neem contact op met uw gebiedscommissie

Via de gebiedscommissies kunnen alle Rotterdammers – actieve buurtbewoners, ondernemers of maatschappelijke organisaties in een gebied – invloed uitoefenen op het wel en wee van hun wijken: door zichzelf verkiesbaar te stellen als gebiedscommissielid of door actieve betrokkenheid bij het maken van de gebiedsplannen voor hun gebied. Het gebiedsplan is een belangrijk instrument bij het adviseren aan het stadsbestuur. De gebiedscommissie maakt dit samen met bewoners, ondernemers en andere partners in de wijken van het gebied. Het is een bundeling van ideeŽn om de wijk te verbeteren. 

De gebiedscommissies hebben ook nadrukkelijk de taak bewoners en bedrijven op allerlei manieren te betrekken bij het maken van plannen voor de wijk. Zij organiseren en faciliteren participatie en stimuleren initiatieven van wijkbewoners via allerlei bekende maar ook nieuwe manieren, zoals crowdsourcing, digitale raadplegingen en wijkreferenda.

Meer informatie over de gebiedscommissies vindt u op www.rotterdam.nl/gebiedscommissies. Ook kunt u daar doorklikken naar de contactinformatie van de gebiedscommissie van uw gebied.

 

Leg uw voorstel op tafel met het burgerinitiatief

Heeft u een goed idee voor Rotterdam? Wilt u bijvoorbeeld meer ontmoetingsplekken voor jongeren? Kan onze stad veiliger en weet u ook hoe? Of een slimmere service en dienstverlening van de gemeente? U mag het zeggen! Met het burgerinitiatief komt uw voorstel op de agenda van de raad. Iedere inwoner van Rotterdam van 14 jaar en ouder kan een burgerinitiatief indienen. Uw voorstel mag over bijna alles gaan, maar moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Het kan gaan om een idee voor de buurt, de wijk en zelfs de stad. Daarbij houdt u rekening met de spelregels. De raad neemt na indiening eerst een besluit of het burgerinitiatief aan de voorwaarden voldoet. Als dat het geval is dan volgt een inhoudelijke bespreking in de raadscommissie en de raad. Uiteindelijk besluit de raad het burgerinitiatief wel of niet over te nemen. Bij de bespreking in de raadscommissie en de raad kunt u als indiener een korte mondelinge toelichting geven op uw voorstel.

 

Organiseer een referendum

Rotterdammers kunnen op allerlei manieren mee beslissen over de toekomst van hun wijk en hun stad. Een referendum is een formele manier om een mening te peilen. Met een referendum of een volksraadpleging wordt een vraag over een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld over een gemeentelijke wet, voorgelegd aan de kiesgerechtigden in een land of een bepaald gebied. Rotterdam kent twee soorten referenda: een stedelijk referendum en een gebiedsreferendum. Zie voor meer informatie www.rotterdam.nl/referendum

 

[terug naar inhoudsopgave]

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken